درخواست پشتیبانی جدید ایجاد کنید

اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.

 محتوا
بررسی درخواست ها مربوط به تولید محتوا
 پشتیبانی فنی
پیگیری امور فنی
 امور مشتریان
بررسی مشکلات عمومی
 فروش
سوالات فروش و خدمات